Noodtoestand - extreme regenval

Donderdag 5 februari 2015

Eindelijk is het dan zover. De distributie van de noodhulp is de achterliggende week goed op gang gekomen. Dankzij de overweldigende ondersteuning vanuit onze achterban en van diverse organisaties, kunnen we ruim 500 families in Milange district helpen. Dat is ver boven wat we hadden kunnen bedenken. U en jij die daaraan hebben bijgedragen heel hartelijk dank!

Uiteraard hadden we graag nog sneller hulp willen verlenen. Het was vooral de bureaucratische molen van de overheid die dat in de weg stond. Noodhulp verlenen zonder toestemming wordt al snel gezien als oppositie voeren. Voor iedere activiteit moest overleg worden gevoerd met de leden van het calamiteitencomité, die nou niet echt uitblinken in daadkracht en toewijding.

Hoe dan ook, de distributie is op gang gekomen. ESPANOR heeft in 24 dorpen de 20 meest getroffen gezinnen geïdentificeerd. Die krijgen een noodhulppakket. Ook de getroffenen gezinnen van onze sponsorkinderen en de getroffen vrijwilligers worden geholpen.

Bij de distributie is Pr. Herbath – vicevoorzitter van ESPANOR – markant aanwezig. De succesvolle ondernemer, voorganger, vader van 8 kinderen en 14 weeskinderen, kan deze klus prima aan. Hij spreekt de menigte toe bij de distributie en zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt. Radio Tumbine is live aanwezig en doet er verslag van.

Het is ons gebed dat door de distributie heen Gods liefde wordt gezien. Zoals werd ervaren door de grootmoeder van weeskind Kelvin. Deze niet-gelovige vrouw sprak van ‘de genade van God’ toen zij het hulppakket in ontvangst nam. God alleen de eer!

 

Dinsdag 20 januari 2015

Het water is weg, de schade blijft achter …

Het is nu een week geleden; de extreme regenval in Mozambique en Malawi. In korte tijd bereikte het water een hoogtepunt. Rivieren traden buiten haar oevers. Lager gelegen gebieden kwamen compleet onder water te staan. Echter, met de korte tijd waarmee het water opkwam, is het ook weer weggestroomd. Dat is gelukkig. Maar dat betekent niet dat de problemen voorbij zijn. De schade blijft achter.

Inmiddels heeft ESPANOR in samenwerking met de districtsoverheid van Milange de schade opgenomen. Volgens de voorlopige gegevens zijn ruim 5.000 huisjes ingestort waardoor naar schatting 25.000 mensen dakloos zijn geworden. Sommigen verblijven in scholen. Andere bij buren of bij familie. Sommigen konden nog wat bezittingen redden. Anderen hebben het weinige wat ze toch al hadden door de overstromingen verloren. Sommige akkers staan er nog goed bij, terwijl andere zo snel mogelijk opnieuw moeten worden ingezaaid om een voedselcrisis te voorkomen.

Met ondersteuning vanuit diverse hoeken, kunnen we nu hulp gaan verlenen aan de meest zwaar getroffen gezinnen. Plastic is ingekocht om huizen te herstellen; maïszaad om de akkers opnieuw in te zaaien; een waterreinigingsmiddel om het drinkwater te zuiveren en muskietennetten om malaria tegen te gaan. We vragen uw en jouw aanhoudende gebed en ondersteuning. Hartelijk dank daarvoor!

 

Vrijdag 16 januari 2015

Vandaag in Blantyre inkopen gedaan om hulp te verlenen aan de getroffen gezinnen door de extreme regenval van begin deze week (gelukkig schijnt nu de zon weer). Een auto vol met plastic zeil, maïszaad en muskietennetten. Bedankt voor alle ondersteuning die dit mogelijk maakt.

 

Woensdag 14 januari 2015

Update – Noodhulp in Milange!

Een korte update over de situatie in Milange. De heftige regenval van de achterliggende dagen heeft vandaag plaats gemaakt voor wisselvallig weer, met af en toe een flinke bui, maar ook af en toe wat zon. De hoeveelheid water in ondergelopen gebieden is afgenomen, wat de toegankelijkheid naar de dorpen iets verbetert.

Vanmorgen heeft het bestuur van ESPANOR een bespreking gehad met de districtsoverheid. Er is een calamiteitenteam gevormd wat hulp gaat bieden aan de meest getroffen gezinnen. Door de lokale autoriteiten is per gemeenschap verslag gedaan van de situatie. Morgen hopen de veldwerkers van ESPANOR op de meest zwaar getroffen locaties polshoogte te nemen om te besluiten waar we daadwerkelijk hulp gaan bieden. Zelf hoop ik in Blantyre, Malawi een eerste hoeveelheid rollen plastic, zakken maïszaad, muskietennetten en chloor voor waterreiniging te kopen. Met het ministerie van gezondheidszorg en landbouw worden nu de papieren voor belastingvrije import geregeld.

Kortom, de voorbereidingen voor de hulpverlening verlopen goed. Ook wordt er vanuit verschillende hoeken bemoedigend gereageerd op onze oproep tot meebidden en meegeven. Hartelijk dank daarvoor!

 

Woensdag 14 januari 2015

Overstromingen in Mozambique!

Extreme regenval in Mozambique, Malawi en omliggende landen heeft de achterliggende dagen geleid tot een noodtoestand in verschillende gebieden. Huizen zijn ingestort. Wegen zijn ontoegankelijk. Ziektes verspreiden zich. Gewassen op de akkers zijn weggespoeld.

Ondanks dat het relatief hoog liggende Milange district niet tot de meest zwaar getroffen gebieden behoort, zijn ook hier honderden mensen dakloos geraakt. Vandaag zijn we daarom met de leden van ESPANOR bij elkaar gekomen met als centrale vraag: “wat wil God dat we doen voor de getroffenen?” Vanuit die vraag hebben we een noodplan opgesteld.

Noodplan in het kort:

* In samenwerking met de lokale kerken worden de meest zwaar getroffen gezinnen geïdentificeerd en geholpen. ESPANOR stelt middelen beschikbaar, terwijl de leden van de lokale kerken de diaconale hulp verstrekken.

* ESPANOR verstrekt per dakloos gezin: 1 rol plastic om een afdak te maken, 1 muskietennet tegen malaria, 5 flesjes chloor om het water te reinigen, 100 kg maïs als voedselhulp en 5 kg maïszaad om het land opnieuw in te zaaien.

* De kosten van dit noodplan zijn circa 70 euro per gezin inclusief transport en coördinatiekosten.

Help nú een dakloos gezin!

Zonder te beschikken over gedetailleerde informatie uit de dorpsgemeenschappen van Milange district (vanwege het niet toegankelijk zijn van de wegen) zijn zonder twijfel honderden mensen dakloos geraakt. Om hulp te bieden aan deze mensen is uw en jouw ondersteuning dringend nodig.

Help daarom nú een dakloos gezin en maak 70 euro over naar IBAN NL78RABO0156014033 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente inzake Novo Rebento te Alblasserdam o.v.v. ‘Noodhulp Mozambique’

Bid mee voor de getroffenen!

Naast financiële steun vragen wij uw en jouw gebed voor de getroffenen. Een paar weken geleden werd er in tal van kerken gebeden om regen voor het land. Nu zijn talloze mensen overvallen door de extreme regenval. Bid mee dat de getroffenen mogen ervaren dat God ook nu een God van nabij is!

 

Dinsdag 13 januari 2015

Extreme regenval in Mozambique, Malawi en omliggende landen heeft de achterliggende dagen geleidt tot een noodtoestand in verschillende gebieden. Huizen storten in (alleen al in het zuiden van Malawi werd gisteren melding gedaan van 6.000 ontheemden). Wegen zijn ontoegankelijk. Ziektes verspreiden zich. Ingezaaide akkers spoelen volledig weg.

Alhoewel het relatief hoog liggende Milange district niet tot de meest zwaar getroffen gebieden behoort, zijn ook hier de gevolgen steeds meer zichtbaar. Straks ga ik in bespreking met de leden van ESPANOR om te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen binnen ons werkgebied. Wij houden jullie op de hoogte!
Bid mee voor de getroffenen!